Katekizam Novoga grada

Što bismo trebali moliti?

Cijela Božja riječ nas vodi i nadahnjuje što trebamo moliti, uključujući molitvu koju nas je sam Isus naučio.

Kraći odgovor: Cijela Božja riječ nas vodi što trebamo moliti.

Sveto pismo

Efežanima 3,14-21

Zato prigibam koljena pred Ocem, od koga ime svakom očinstvu na nebu i na zemlji: neka vam dadne po bogatstvu Slave svoje ojačati se po Duhu njegovu u snazi za unutarnjeg čovjeka da po vjeri Krist prebiva u srcima vašim te u ljubavi ukorijenjeni i utemeljeni mognete shvatiti sa svima svetima što je Dužina i Širina i Visina i Dubina te spoznati nadspoznatljivu ljubav Kristovu da se ispunite do sve Punine Božje.
Onomu pak koji snagom u nama djelatnom može učiniti mnogo izobilnije nego li mi moliti ili zamisliti – Njemu slava u Crkvi i u Kristu Isusu za sva pokoljenja vijeka vjekovječnoga! Amen.

Komentar

Ivan Zlatousti

Veliki blagoslov primamo od Svetoga pisma, a njegova pomoć je dovoljna za svaku potrebu. Pavao je ovo istaknuo kada je rekao: »Uistinu, što je nekoć napisano, nama je za pouku napisano da po postojanosti i utjesi Pisama imamo nadu« (Rim 15,4; vidi 1. Kor 10,11). Zbilja su božanske riječi riznica u kojoj nalazimo svaku vrstu lijeka: bez obzira trebamo li odložiti besmislen ponos, ugasiti vatru pohote, pogaziti ljubav prema bogatstvu, prezreti bol ili njegovati radost i steći strpljivost.

Duhovno promišljanje

ALISTAIR BEGG

Kada se pitamo za što bismo se trebali moliti, instinktivno se okrenemo Bibliji jer nas ona nadahnjuje i usmjerava. Tako, bilo da nas Isus podsjeća da se uvijek trebamo moliti ili Pavao podsjeća Filipljane da se ne brinu tjeskobno, nego da u svemu iznose svoje potrebe Bogu prošnjom i molitvom, Biblija nas čuva na pravome kolosijeku. Dok se molimo, zapravo tražimo od Boga da naš život i živote naših bližnjih uskladi sa svojim namjerama. Kad se tako molimo, možemo se moliti s pouzdanjem.

Dakle, možemo se moliti za naš svijet, da muškarci i žene povjeruju evanđelju. Možemo se moliti da Bog pošalje žeteoce na njive, kao što je Isus rekao. Možemo se moliti za djelo evanđelja u našim životima, da nam Bog pomogne da postanemo sveti, radosni i zahvalni. A kada sve to učinimo, trebamo se sjetiti da je Bog puno spremniji blagosloviti nas, nego što smo mi spremni provesti vrijeme tražeći blagoslove od njega.

Kao što je Isus rekao: „Dakle, ako vi, premda ste zli, možete davati djeci svojoj dobre darove, koliko će više Otac vaš nebeski dati dobra onima koji ga mole?“ (Mt 7,11).

Molitva

Bože koji nas čuje, neka bi tvoja živa Riječ oblikovala naše želje i naše molitve. Neka bi nas potaknula da se molimo za ono što nam se čini nemogućim. Neka bi nas naučila kako da te ispravno vidimo kad ti prilazimo kao ljubljeni sinovi i kćeri. Neka bi nas bacila na koljena kada vidimo koliko si nam potreban. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.