Katekizam Novoga grada

Što je naša jedina nada u životu i u smrti?

Da ne pripadamo sebi, nego da dušom i tijelom, u životu i u smrti, pripadamo Bogu i našem Spasitelju Isusu Kristu.

Kraći odgovor: Da ne pripadamo sebi, nego da pripadamo Bogu.

Sveto pismo

Rimljanima 14,7-8

„Ni jedan od vas ne živi samom sebi i ni jedan ne umire samom sebi, jer kao što, ako živimo, Gospodinu živimo, tako, ako umiremo, Gospodinu umiremo. Dakle: i ako živimo i ako umiremo, Gospodinu pripadamo.“

Komentar

Jean Calvin

Dakle, budući da ne pripadamo sebi nego Gospodinu, jasno nam je koju to zabludu trebamo izbjegavati, te u kojem nam je smjeru usmjeriti naša životna stremljenja. Ne pripadamo sebi: nemojmo stoga dozvoliti da nam naš (prirodni) razum i volja poljuljaju naše (Bogom dane) planove i djela. Ne pripadamo sebi: nemojmo stoga postavljati kao svoj cilj ono što je (samo) na našu (vlastitu) korist… Ne pripadamo sebi: koliko god je u našoj moći, zaboravimo na sebe i na sve što nam pripada. Naprotiv, pripadamo Bogu: hajdemo stoga živjeti za njega i umrijeti za njega. Pripadamo Bogu: neka njegova mudrost i volja vode sva naša djela. Pripadamo Bogu: neka svaki dio našega života zato teži k njemu kao našem jedinom pravednom cilju. Jer, koliko li je postigao čovjek koji je naučio da ne pripada sebi, pa je zato dokinuo vlast vlastitom razboru kako bi ga mogao podložiti Bogu! Zbilja, primanje savjeta od naših vlastitih interesa je bolest koja nas najučinkovitije vodi k uništenju, ali isto tako se jedina nada spasenja nalazi u ovome: da ne umišljamo da smo mudri i ne oslanjamo se na sebe, nego da slijedimo jedino Gospodina.

Duhovno promišljanje

TIMOTHY KELLER

Na jednomu mjestu u svojim djelima John Calvin sažeto pojašnjava što zapravo znači živjeti kršćanskim životom. Kaže da bi mogao sastaviti popis zapovijedi koje bi nam valjalo držati ili popis karakternih crta koje bismo morali imati, ali da umjesto toga želi jezgrovito opisati osnovni motiv i temeljno načelo kršćanskoga življenja.
Osnovni je motiv takvog življenja to što je Bog poslao svoga Sina da nas milošću spasi i usvoji u svoju obitelj. Zato sada, zbog te milosti, u zahvalnosti želimo nalikovati svom Ocu. Želimo obiteljsku sličnost. Želimo izgledati poput našega Spasitelja. Želimo ugoditi svom Ocu.
Ovo je stoga temeljno načelo: ne smijemo živjeti kako bismo sebi ugađali. Ne smijemo živjeti kao da pripadamo sebi. To znači nekoliko stvari. Prije svega znači da ne možemo samostalno odlučivati što je ispravno, a što pogrešno. Odričemo se toga prava i u potpunosti se oslanjamo na Božju riječ. Također odustajemo od radnoga načela kojim se obično vodimo u svakodnevnom životu, odnosno prestajemo se stavljati na prvo mjesto i uvijek na to mjesto stavljamo ono što je Bogu ugodno, a prema bližnjemu ljubazno. To također znači da nijedan dio našega života nije lišen davanja. Od nas se očekuje da mu se sasvim predamo – tijelom i dušom. To znači da se pouzdajemo u Boga bez obzira na okolnosti, u dobrim i lošim trenucima, u životu i u smrti.
Koja je poveznica između motiva i načela? Budući da smo milošću spašeni, više ne pripadamo sebi. Jedna mi je žena jednom rekla: „Kad bih znala da sam spašena zbog nečega što sam sama učinila, da sam doprinijela svomu spasenju, onda Bog od mene ne bi mogao ništa tražiti, jer sam već dala svoj doprinos. Ali ako sam spašena po milosti, čistoj milosti, onda nema ništa što od mene ne bi mogao tražiti.“ U pravu je. Ne pripadate sebi. Kupljeni ste za određenu cijenu.
Prije nekoliko godina slušao sam jednoga kršćanskoga govornika koji je među ostalim rekao: „Kako gledati da vam se netko do kraja predaje, a da se i vi njemu sasvim ne predate?“
Isus se u potpunosti predao za nas. Zato se mi sada moramo u potpunosti predati njemu.

Molitva

Kriste, naša Nado u životu i u smrti, prepuštamo se tvojoj milosrdnoj i očinskoj brizi. Ti nas voliš zato što smo tvoji. Nemamo nikakva dobra osim tebe i ne možemo tražiti većega dara – najveći je dar tebi pripadati. Amen.

O Katekizmu Novoga grada

Katekizam Novoga grada je suvremeno sredstvo čiji je cilj pomoći i djeci i odraslima da nauče temeljne doktrine kršćanske vjere putem 52 pitanja i odgovora.

Izvorni materijali preuzeti su sa web stranice organizacije The Gospel Coalition, a prevedeni su uz dopuštenje izdavačke kuće Crossway. Biblijski tekstovi u prijevodu: Biblija Kršćanska sadašnjost 2019.