Uvjeti kupovine i korištenja, povrat i zamjena

Komunikacija između Korisnika i Udruge Radosna vijest odvija se pisanim putem e-mailom a prigovori, zahtjevi i pritužbe kao i odgovori na njih dostavljaju se u zakonom propisanim rokovima i to zakonom o zaštiti potrošača, općom uredbom o zaštiti osobnih podataka i sl.

Predugovorne obavijesti čine dio ugovora sklopljenog na daljinu, zajedno sa specifikacijama i cijenom kupljenog proizvoda te će se prije potvrđivanja narudžbe za kupnju pojedinog proizvoda od kupca tražiti da iste prihvati, da je upoznat s istim, suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe sklapanja ugovora iste biti dostavljene kupcu poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen. Kada kupac potvrdi narudžbu i izvrši plaćanje ugovor se smatra sklopljenim, a prodavatelj se obvezuje kupcu poslati potvrdu da je narudžba zaprimljena.

Korištenjem usluga web trgovine prihvaćate ove uvjete prodaje, odnosno primate na znanje predugovorne obavijesti sadržane u ovom tekstu. Ako niste suglasni s uvjetima, nemojte koristiti ovu stranicu niti putem nje naručivati proizvode.

-Ova web stranica sadrži informacije o proizvodima i uslugama Udruge Radosna vijest, te služi kao elektroničko prodajno mjesto – internet trgovina.
-Kupnju i dostavu proizvoda moguće je izvršiti na području Republike Hrvatske
-Kupnjom proizvoda putem internetske trgovine smatra se da je korisnik pročitao, primio na znanje sve navedene obavijesti i slijedom toga prihvatio opće uvjete
-Kupac fizička osoba može biti samo punoljetna osoba. Za postupanje suprotno ovoj odredbi prodavatelj ne snosi nikakvu odgovornost.
-Kupci su dužni dati točne, važeće i potpune osobne podatke prilikom ispunjavanja obrasca za narudžbu
-Prodavatelj zadržava pravo ne isporuke narudžbe ukoliko postoji sumnja za zlouporabu
-Prodavatelj je ovlašten, bez prethodne obavijesti, mijenjati sadržaj ovih općih uvjeta, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz internetsku trgovinu kao i sav ostali sadržaj zbog čega su kupci dužni prije svake kupovine pregledati sadržaj iste. Suprotno postupanje oslobađa prodavatelja bilo kakve odgovornosti.

Glavna obilježja robe

– Proizvodi i usluge su prikazani opisno za svaki proizvod zasebno, uz detaljni prikaz pomoću nekoliko fotografija, za svaki proizvod zasebno.
– Proizvodi i usluge koje je moguće kupiti postavljeni su na internetskoj stranici, a uz svaki prikazan proizvod navedeni su podaci o specifikaciji proizvoda i cijene.
Povrat:
Kupac ima pravo na povrat proizvoda u slijedećim slučajevima
-isporuka koja nije naručena
-isporuka koja ima grešku ili oštećenje
-ostali slučajevi sukladno zakonskim okvirima

Zamjena robe

U slučaju kada kupljeni proizvod ima nedostatak, a kupac je na vrijeme izvijestio prodavatelja, kupac može tražiti zamjenu kupljenog proizvoda. Proizvodi sa vidljivim oštećenjima, proizvodi koje je kupac pokušao popraviti ili prepraviti i proizvodi koji su oštećeni zbog neprikladne upotrebe nije moguće zamijeniti.

Postupak reklamacije

Prodavatelj će odobriti povrat proizvoda kupcu nakon opravdane reklamacije zaprimljene isključivo pismeno putem e-pošte. U tom slučaju molimo vas da nam pošaljete informacije s brojem narudžbe, računom i opisom reklamacije e-mailom na kontakt narudzbe@radosnavijest.com. Na zaprimljen prigovor prodavatelj će potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana. Prodavatelj će smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti potrošača. U slučaju opravdane reklamacije omogućuje se raskid ugovora uz povrat uplaćenog iznosa ili zamjena proizvoda. U slučaju nemogućnosti isporuke drugog proizvoda, prodavatelj će nadoknaditi kupcu vrijednost proizvoda koju nije više u mogućnosti isporučiti.

Jednostrani raskid ugovora o kupnji proizvoda

Prema Zakonu o zaštiti potrošača kupac je ovlašten jednostrano raskinuti ugovor ne navodeći razloge za to, u roku od 14 dana od datuma isporuke proizvoda. Rok otkazivanja ugovora počinje teći od dana kada je kupac primio proizvod. Kupac mora obavijestiti prodavatelja o otkazivanju ugovora pismeno putem elektroničke pošte koristeći standardni informacijski obrazac za jednostrani raskid ugovora propisan Pravilnikom o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenog na daljinu. Ugovor se smatra otkazanim kada prodavatelj primi pisanu obavijest o čemu će bez odgađanja obavijestiti kupca elektroničkom poštom. Kupac mora izvršiti povrat robe bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od kada je sukladno članku 74. Zakona o zaštiti potrošača, obavijestio prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor. Prodavatelj se obvezuje kupcu vratiti cjelokupan iznos uplaćenih sredstava u roku od 14 dana, a rok počinje teći od dana kada proizvod bude vraćen prodavatelju. Kupac koji iskoristi svoje pravo na jednostrani raskid ugovora dužan je sam snositi izravne troškove povrata proizvoda.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti prodavatelja o svojoj odluci da raskine ugovor i to putem obrasca za jednostrani raskid ugovora koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu narudzbe@radosnavijest.com.
Ako kupac jednostrano raskine ovaj ugovor Udruga Radosna vijest izvršit će povrat novca zaprimljen od kupca, uključujući i troškove dostave, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada je zaprimljena odluka kupca o jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi kupac osim ako je razlog povrata odgovornost prodavatelja. Povrat novca bit će izvršen na način na računu ili pouzećem.

Povrat novca može se izvršiti tek nakon što roba bude vraćena ili nakon što je kupac dostavio dokaz da je roba poslana nazad. Robu je kupac dužan vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada je kupac uputio odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite poštom ili osobno na dokaziv način na našu mail adresu kontakta: narudzbe@radosnavijest.com.

Smatra se da je kupac izvršio svoju obvezu povrata na vrijeme, ako prije isteka naprijed navedenog roka pošalje/ dostavi na dokaziv način. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno utvrditi funkcionalnost robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravnim, s većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u naknadnom roku od 14 dana smatra se da kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:
-Ugovor o uslugama prodavatelja u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz izričit prethodni pristanak kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat sa činjenicom da će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovog odsjeka ako usluga bude u potpunosti ispunjena
-predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji kupca ili koja je jasno prilagođena kupcu
-predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo ističe rok upotrebe
-kupac posebno zahtijevao posjet prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili poslova održavanja, s tim da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je kupac izrijekom zahtijevao, prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova održavanja, prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim dodatnih uslugama ili robom.

Trajanje ugovora

Ugovor koju kupac sklapa s prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju da ne bude raskinut. Ove predugovorne obavijesti sastavni su dio ugovora.

Završne odredbe

Za sve što nije uređeno ovim uvjetima korištenja primjenjuje se Zakon o elektroničkoj trgovini, Zakon o zaštiti potrošača, Zakon o obveznim odnosima i drugi zakonski propisi koji djelom uređuju pojedina pitanja iz ovog područja.
Prodavatelj i kupac će sve eventualne sporove nastojati riješiti sporazumno, a ako u tome nikako ne bi uspjeli, nadležan je nadležni sud u Karlovcu.
Prihvaćanjem ovih uvjeta prodaje kupac pristaje na odredbe ovih uvjeta te prihvaća da oni čine sastavni dio kupoprodajnog ugovora.

Narudžbe i privatnost

Obrada osobnih podataka je nužna radi izvršenja ugovora ili kako bi se poduzele radnje prije sklapanja ugovora.

Radi izvršavanja dostave naručenih artikala, Vaši osobni podaci bit će proslijeđeni društvu HP – Hrvatska pošta d.d. Navedeno je potrebno kako bismo bili u mogućnosti ispuniti našu ugovornu obvezu dostave naručenih proizvoda prema Vama kao kupcu. Vaši osobni podaci obrađivat će se na području Republike Hrvatske te neće biti proslijeđeni u treće države izvan Europske unije.

Plaćanje

Plaćanje je uplatnicom po računu koji će Vam biti dostavljen nakon primitka narudžbe.

Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju,

Link za raskid ugovora

Pravo na jednostrani raskid ugovora Potrošač može jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona, telefaksa ili adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Pravo na jednostrani raskid ugovora počinje teći od datuma isporuke, tj. datuma za osobno preuzimanje pošiljke.

Ako jednostrano raskinete ovaj ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, uključujući i troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora, osim ukoliko ste odabrali drugu vrstu isporuke. Povrat novca bit će izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. U slučaju da pristajete na drugi način povrata plaćenog iznosa, ne snosite nikakve troškove u odnosu na povrat. Robu možete vratiti u Udrugu Radosna vijest, bez nepotrebnog odgađanja, a u svakom slučaju najkasnije u roku od 14 dana od dana kada ste nam uputili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora. Izravne troškove povrata robe morate snositi sami (ovisno o usluzi) ili ćemo ju preuzeti na vlastiti trošak.